Top

नारा : "स्वच्छ र समक्ष निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन"- निजामती दिवस २०७८

Phone :
025560178
Mail :
sundfo@dof.gov.np
तथ्याङ्गक >तथ्याङ्गक
id क्र॰सं॰ शिर्षक मिति हेर्नुहोस
166 1 बेरुजु सम्बन्धी विवरण २०४९।०५०-२०७५।०७६ 2022-07-26
136 2 वातावरण संरक्षण कार्यक्रम २०७८।०७९ 2021-10-27
135 3 वन्यजन्तु तथा वासस्थान संरक्षण कार्यक्रम २०७८।०७९ 2021-10-27
134 4 राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम २०७८।०७९ 2021-10-27
133 5 प्रदेश हरित अभियान कार्यक्रम २०७८।०७९ 2021-10-27
132 6 प्रदेश वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम २०७८।०७९ 2021-10-27
126 7 राष्ट्रिय वनको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि दिईएको वन क्षेत्रको विवरणहरु 2021-10-26
122 8 सुनसरी जिल्लाको वन अतिक्रमण विवरण 2021-10-26
116 9 आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ सम्मको सामुदायिक वन उपभाेक्ता समूहको विवरण 2021-10-26
73 10 आ.ब.२०७०/७१ देखी २०७५/०७६ सम्मको काठ दाउरा उत्पादन बिक्रि र मौज्दातको विवरण 2019-08-26
72 11 आ.ब.२०७०/७१ देखी २०७५/०७६ सम्मको बिरुवा उत्पादनको विवरण 2019-08-26