Top

नारा : सामुदायिक वन दिवस २०७६ 'सामुदायिक वनमा नवीनतम सोच उत्पादन,उद्यम र सम्वृद्धिमा जोड'

Phone :
025560178
Mail :
sundfo@dof.gov.np
सामुदायिक वन उपभोक्त्ता समुहको विवरण > >सामुदायिक वन उपभोक्त्ता समुहको विवरण

सि. न. सब डिभिजन वन कार्यालय  सामुदायिक वनको नाम  ठेगाना  सामुदायिक वनको कोर्ड  क्षेत्रफल (हे.) घरधुरी संख्या  कार्य समिति  जम्मा बार्षिक स्वीकृत कटान  हस्तान्तरण मिति  नवीकरण मिति  कार्ययोजनाको अबधि  कैफियत 
स्थानीय तह वार्ड नंबर  महिला  पुरुष  जम्मा  काठ      (घनफीट) बल्लाबल्ली (घ.फि.) जम्मा काठ (घ.फि.) दाउरा (चट्टा)
                                     
पाँचकन्या  पत्रंगबारी धरान उप महानगरपालिका  SUN/PK/02/01 १४२.८६ ७११ 8 17 १८६.८२ ३२७ 513.82 ०.२८ २०५३.०१.२२ २०७१.१२.१५ ५ बर्ष   
हरिनगरा  भुटाहा हरिनगरा गाउँपालिका  SUN/PR/36/01   ६.२५ १७१ 4 11 ६९.३ ३६.३५ 105.65 ०.१५ २०५५.११.१२ २०७७२.२.३१ ५ बर्ष   
तरहरा  शान्तिनगरी इटहरी उपमहानगरपालिका SUN/IT/09/01   २५०.०० २६४४ 3 २२ 25 ११६७.१७ २२६५.४४ 3432.61 ३.१८ २०६२.०८.१३ २०७२.०२.३१ ५ बर्ष   
विष्णुपादुका  यलम्बर धरान उप महानगरपालिका SUN/BI/03/01  २९.८३ २१५ 7 15 ३३७.९१ २१२.०३ 549.94 ०.६८ २०५७.१०.१७ २०७२.१२.२८ ५ बर्ष   
हरिनगरा  बि पि ढुहबी नगरपालिका SUN/IT/11/01 ६.७५ ८२ 2 11 १४२.४१ १२५.२३ 267.64 ०.१९ २०५६.०६.०६ २०७३.३.३० ५ बर्ष   
तरहरा  ग्रामदेव इटहरी उपमहानगरपालिका  २० SUN/KU/06/01 १.५ १५९ 4 7 0.00 ०.०० २०५७.०३.२१      
पाँचकन्या  सुमनटार धरान उप महानगरपालिका  SUN/PK/02/02 ५०.०० ११३ 3 7 १७१.६८ ८८७.५७ 1059.25 ०.२८ २०६५.०८.०४ २०७१.०३.३२ ५ बर्ष   
 बराह  सिंहदेवी बराहक्षेत्र नगरपालिका SUN/CH/52/05 १९८.५४ १६३ 3 9 १९१५ १३२७.४५ 3242.45 ४.८९ २०६६.१२.१७ २०७२.०२.२७ ५ बर्ष   
तरहरा  हाँसपोसा इटहरी उपमहानगरपालिका  २० SUN/TA/04/02 १९८.१३ १६७७ 6 15 २२४५.३१ १२५९.१७ 3504.48 ४.१६ २०६६.११.११ २०७२.०१.०६ ५ बर्ष   
१० तरहरा  सरस्वती इटहरी उपमहानगरपालिका SUN/IT/09/03   १८४.३१ ७३१ 5 १६ 21 १४४६.४६ १०९९.७ 2546.16 २.९३ २०६६.०५.१२ २०७२.०२.३१ ५ बर्ष   
११ कुमरखत  शंकरबेली रामधुनी नगरपालिका SUN/PA/05/01 ९९.४८ २२५ 7 15 ११३८.९ २८००१.१ 29140.00 ०.६७ २०६५.०८.१२ २०७१.०३.३२ ५ बर्ष   
१२ कुमरखत  कुमरखत रामधुनी नगरपालिका SUN/KU/05/01 १९६.८१ ६४१ 4 ११ 15 १५९१.७७ १९०१.१९ 3492.96 २.२७ २०६६.१२.२९ २०७२.०१.२४ ५ बर्ष   
१३ रामधुनी  सुनसरी रामधुनी बराहक्षेत्र नगरपालिका १० SUN/PR/50/01 ११०.६० ६७५ 6 15 ७६७ १४८६ 2253.00 १३.४६ २०७१.११.२५ म्याद बाँकी ५ बर्ष   
१४ रामधुनी  रामधुनी कालापानी बराहक्षेत्र नगरपालिका SUN/PR/50/02 १३०.४० ९५० 4 11 ८९९ २०८५ 2984.00 १५.६० २०७१.११.२५ म्याद बाँकी ५ बर्ष   
१५ तरहरा  भवानीपुर इटहरी उपमहानगरपालिका  १९ SUN/TA/04/01 १७७.१८ ५३६ 6 15 १७१८.२८ ९९९.५४ 2717.82 ३.३२ २०६६.०५.२९ २०७२.०२.२७ ५ बर्ष   
१६ पाँचकन्या पाँचकन्या धरान उप महानगरपालिका SUN/PK/02/04 ३३८.०० ६८८ 12 १३ 25 28212.9 0 28212.90 ५१.०० २०६७.०२.०४ २०७२.०१.२७ १० बर्ष  बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन
१७ बराह रमाइलो बराहक्षेत्र नगरपालिका SUN/CH/52/03 ८४.६० ४१ 6 11 १०३१.३९ ४१८.४५ 1449.84 २.९० २०६३.१०.०३ २०७१.०३.३२ ५ बर्ष   
१८ पाँचकन्या पानबारी  धरान उप महानगरपालिका SUN/PK/02/03 २४१.४८ ३४६ 4 ११ 15 १६८७८.३   16878.30 २२.५० २०६६.०२.१३ २०७२.०२.३१ १०बर्ष  बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन
१९ रामधुनी  रामधुनी पूर्वोत्तर रामधुनी नगरपालिका SUN/MA/49/03 १९५.९ ८४० 4 १७ 21 १६९१ २०५८ 3749.00 २४.८६ २०६२.१२.१८ २०७१.११.२५ ५ बर्ष   
२० रामधुनी  रामधुनी सिक्दारमाझीटोल रामधुनी नगरपालिका SUN/MA/49/04 ६२.६ १५५ 3 १८ 21 ७५५ ४४१ 1196.00 ९.९५ २०६४.०२.२१ २०७१.११.२६ ५ बर्ष   
२१ बराह  दुर्वशाघाट महिला बराहक्षेत्र नगरपालिका SUN/CH/52/02 ३७.३५ ९८ 11 11 ३५.६७७ १४६.६४ 182.32 ०.०६ २०६१.११.३० २०७१.०३.३१ ५ बर्ष   
२२ बराह  आदर्श बराहक्षेत्र नगरपालिका SUN/CH/52/07 १९९.८९ ३१२ 3 11 १८६२.९४ १०१९.५३ 2882.47 ३.०८ २०६६.१२.२७ २०७३.०१.१३ ५ बर्ष   
२३ रामधुनी  रामधुनी कालिझोडा रामधुनी नगरपालिका SUN/MA/49/02 १३१.१८ ४०० 3 १४ 17 १२५५ २२२९ 3484.00 १९.४४ २०६२.०३.२४ २०७१.११.२५ ५ बर्ष   
२४ रामधुनी  रामधुनी प्रकाशपुर बराहक्षेत्र नगरपालिका १० SUN/PR/48/01 २४५.१० १८०० 3 १२ 15 ११४५ २३७८ 3523.00 २०.९७ २०७१.११.२५ म्याद बाँकी ५ बर्ष   
२५ बराह  सुनकोशी महिला बराहक्षेत्र नगरपालिका SUN/CH/52/01 ४२.५७ १२५ 11 11 १८६.८५ ३६९.५६ 556.41 ०.४६ २०६१.११.३० २०७१.०३.३२ ५ बर्ष   
२६ पाँचकन्या बाँझगरा धरान उप महानगरपालिका १५ SUN/PK/03/01 १९९.७५ ६७९ 5 १० 15 १४२९.५६ ३५७७.९०८ 5007.47 १.८४ २०६६.१२.०५ २०७१.०३.३२ ५ बर्ष   
२७ बराह  बराहकुट बराहक्षेत्र नगरपालिका SUN/CH/52/04 १२७.९९ ७९ 4 13 ७२८.२४ ४७२.८ 1201.04 १.६० २०६६.०५.३१ २०७३.०३.०१ ५ बर्ष   
२८ कुमरखत  सुनसरी  रामधुनी नगरपालिका SUN/PA/05/02 १९७.२४ २८३ 4 १३ 17 १६५४.५४ १५१०.९३ 3165.47 १.५८ २०६६.०३.२८ २०७२.०२.२७ ५ बर्ष   
२९ विष्णुपादुका  लांघाली धरान उप महानगरपालिका SUN/BI/03/03  ८२.०७ ५५० 6 13 २०९५.६८८ 2095.69 ०.०० २०६५.०८.०२ २०७१.०३.३२ ५ बर्ष   
३० विष्णुपादुका  हरियाली धरान उप महानगरपालिका १९ SUN/BI/03/02 १९७.३८ ५५६ 6 15 २८१६.५७ ६४५५ 9271.57 ०.०१ २०६३.०४.१६ २०७५.३.२२ ५ बर्ष   
३१ रामधुनी  रामधुनी शान्ति रामधुनी नगरपालिका SUN/MA/47/01 १५५.६० ७१४ 3 १० 13 ९८३ २५८६ 3569.00 २६.४१ २०७१.११.२५ म्याद बाँकी ५ बर्ष   
३२ रामधुनी  रामधुनी सालबनी बराहक्षेत्र नगरपालिका SUN/PR/50/03 २५४.५० १२४१ 3 १८ 21 १२२४ ६७६ 1900.00 १८.९३ २०७१.११.२५ म्याद बाँकी ५ बर्ष   
३३ विष्णुपादुका  हिमाली धरान उप महानगरपालिका SUN/BI/03/04 ५३.४८ ३६९ 3 11 ३२१.८९ ६१७.५३ 939.42 ०.३१ २०६५.०८.११ २०७२.०९.२४ ५ बर्ष   
३४ रामधुनी  सिंहबाहिनी भोक्राहा नरसिह    SUN/PR/41/01 ५६.३० ६०० 4 २९ 33 २७० ९१६ 1186.00 २.७३ २०७१.११.२५ म्याद बाँकी ५ बर्ष   
३५ हरिनगरा  हनुमान इनरुवा नगरपालिका SUN/MA/40/01 २.१४ ७६ 3 11 १७.६९ १०.६४ 28.33 ०.०३ २०७१.०८.२५ म्याद बाँकी ५ बर्ष   
३६ हरिनगरा  टपरा हरियाली भोक्राहा नरसिह SUN/PR/38/01   २.६ १२२ 2 11 २५.५६ ६८.५ 94.06 ०.०४ २०६२.०८.२४ २०७२.१०.२१ ५ बर्ष   
३७ रामधुनी  रामधुनी हरियाली रामधुनी नगरपालिका SUN/MA/47/02 ७६.५० ७७६ 2 9 २७२ ९८९ 1261.00 ८.३५ २०७१.११.२५ म्याद बाँकी ५ बर्ष   
३८ हरिनगरा  सुनसरी मिलन भोक्राहा नरसिह SUN/PR/38/02  १९८ 6 15 ६१.२ ५८.३३ 119.53 ०.१८ २०६४.०२.०६ २०७३.०१.१३ ५ बर्ष   
३९ विष्णुपादुका  उदय धरान उप महानगरपालिका  १७ SUN/BI/03/05 २२७.१६ १९१८ 9 15 १९९७.७६ ११५९.९४ 3157.70 ३.११ २०६६.१२.२९ २०७३.०१.१३ ५ बर्ष   
४० बराह  ज्वालामुखी बराहक्षेत्र नगरपालिका SUN/CH/52/06 १९८.६९ १०३ 4 11 १४२४.५ ११५५.४ 2579.90 १.९६ २०६६.१२.२७ २०७२.११.२५ ५ बर्ष   
४१ पाँचकन्या निशानदेवी धरान उप महानगरपालिका  SUN/PK/03/02 १८४.०६ ७६४ 7 15     0.00 ०.०० २०७१.०३.३२   ५ बर्ष   
४२ बराह  बागेशवरी बराहक्षेत्र नगरपालिका -१ SUN/CH/52/10 २४०.४३ ८४ 3 11 १७१६.९ १३९१.१ 3108.00 ३.७३ २०७२.०२.२७ म्याद बाँकी ५ बर्ष   
४३ बराह  भण्डारीटार बराहक्षेत्र नगरपालिका -१ SUN/CH/52/08 ६३.५८ ८८ 5 11 ७५५.६६ २५६.०९ 1011.75 १.४३ २०७२.०२.२७ म्याद बाँकी ५ बर्ष   
४४ बराह  औलिया बाबा बराहक्षेत्र नगरपालिका -१ SUN/CH/52/09 ९५.९२ १९२ 7 15 ६८१.२३ २६०.४३ 941.66 १.७२ २०७२.०२.२७ म्याद बाँकी ५ बर्ष   
४५ पाँचकन्या बालऋषि धरान उप महानगरपालिका -१५  १५ SUN/PK/03/03 ३९.१२ २०८ 4 १३ 17 ५४५.१ ४३६.५३ 981.63 ०.४२ २०७२.०२.३१ म्याद बाँकी ५ बर्ष   
४६ बराह  पन्चकन्या खारखोला बराहक्षेत्र नगरपालिका -१ SUN/CH/52/11 १०६.०१ ५८ 6 13 ८८७.२७ ५०८.१३ 1395.40 १.७० २०७२.०२.२७ म्याद बाँकी ५ बर्ष   
४७ बराह  भगवती बराहक्षेत्र नगरपालिका -१ SUN/CH/52/12 ११२.४७ १२३ 6 11 १५७५.६ ५३२.७ 2108.30 १.९३ २०७२.०२.२७ म्याद बाँकी ५ बर्ष   
४८ कुमरखत  अमाह बराहक्षेत्र नगरपालिका -५ SUN/PA/51/04 २०३.०० ७६१ 5 १० 15 ७७०.६ १३३७.६८ 2108.28 ०.८९ २०७२.०२.२७ म्याद बाँकी ५ बर्ष   
४९ तरहरा  ब्रहमपुर इटहरी उप महानगरपालिका -२२ २२ SUN/TA/09/04 २०७.७० ७३७ 4 ११ 15 ९६३.२३ ११७१.९ 2135.13 २.०२ २०७२.०१.२२ म्याद बाँकी ५ बर्ष   
५० कुमरखत  पन्चायन रामधुनी नगरपालिका -७ SUN/PA/05/03 १५३.५५ ४५८ 10 19 १५२५.८४ ८११.२ 2337.04 २.२४ २०७२.०१.२९ म्याद बाँकी ५ बर्ष   
५१ नडाह  जनजागृति बराहक्षेत्र नगरपालिका -३ SUN/BH/51/01 १८६.८० १०८५ 7 13 ९८२.२४ ५१५.५५ 1497.79 १.७६ २०७२.०९.२७ म्याद बाँकी ५ बर्ष   
५२ बराह  कौशिका बराहक्षेत्र नगरपालिका -२ SUN/CH/52/13 २७०.३७ ६१५ 7 13 १३२१.३४ ६९६.७८ 2018.12 २.८३ २०७३.०३.०१ म्याद बाँकी ५ बर्ष   
५३ विष्णुपादुका  भालढुँगा धरान उप महानगरपालिका -२० २० SUN/BI/03/06 २९८.८६ १४० 11 २९८३.३४ १९०४.९८ 4888.32 ३.९८ २०७३.०३.२० म्याद बाँकी ५ बर्ष   
५४ पाँचकन्या बरगैरी धरान उप महानगरपालिका -४  SUN/PK/03/04 १४३.०२ १४० 9 ५७७.५४ ५६२ 1139.54 ०.९१ २०७३.०३.२० म्याद बाँकी ५ बर्ष   
५५ पाँचकन्या टुर्के धरान उप महानगरपालिका -४  SUN/PK/03/05 ११८.३५ ११९ 11 ५३८.२६ ५८७.६५ 1125.91 ०.९० २०७३.०३.२० म्याद बाँकी ५ बर्ष   
५६ विष्णुपादुका  कार्कीछाप कालीखोला धरान उप महानगरपालिका -२० २० SUN/BI/03/07 २३०.१९ ३८७ ११ 19 ८८४.८३ २३२३.७८ 3208.61 १.३२ २०७३.०३.२९ म्याद बाँकी ५ बर्ष   
५७ विष्णुपादुका  गौधारा धरान उप महानगरपालिका -२० २० SUN/BI/03/08 ११४.८१ ४४५ 11 ४४५.६६ ८०३.५ 1249.16 ०.६१ २०७३.०३.२९ म्याद बाँकी ५ बर्ष   
५८ विष्णुपादुका  चण्डिका धरान उप महानगरपालिका -२० २० SUN/BI/03/09 १२८.६० ११९ 9 १०४९.३६ ९७५.६९ 2025.05 २.३५ २०७३.०३.३१ म्याद बाँकी ५ बर्ष   
५९ विष्णुपादुका  सिंहदेवी  धरान उप महानगरपालिका -१७ १७ SUN/PT/03/01 २९४.५० १७२ 15 १९१५ १३२७.४५ 3242.45 ४.८९ २०७३.०७.२५ म्याद बाँकी ५ बर्ष   
६० विष्णुपादुका  पटनाली  धरान उप महानगरपालिका -१७ १७ SUN/PT/03/02 १९३.३६ १५८ 11 १७९७.४२ ९१९.११ 2716.53 २.९५ २०७३.०७.२५ म्याद बाँकी ५ बर्ष   
६१ बराह  बयरवन  बराहक्षेत्र नगरपालिका -१ SUN/CH/52/14 १६८.२३ ३८७ 13 ९३६.२ ६७१.०४ 1607.24 २.६६ २०७३.०८.२२ म्याद बाँकी ५ बर्ष   
६२ विष्णुपादुका  भवानीथान धरान उप महानगरपालिका -२० २० SUN/BI/03/10 २८९.७६ २६५ 13 ६२९६.८५ ४१७७.७२ 10474.57 १३.११ २०७४.०३.३० म्याद बाँकी ५ बर्ष   
६३ विष्णुपादुका  जलकन्या  धरान उप महानगरपालिका -२० २० SUN/BI/03/11 १४१.७४ १३३ 13 २८१६.३२ १७२१.९ 4538.22 ४.१७ २०७४.०३.३० म्याद बाँकी ५ बर्ष   
६४ विष्णुपादुका  बिष्णुपाउ  धरान उप महानगरपालिका -२० २० SUN/BI/03/12 ६७.४३ ८९ 11 ५९५.७९ ११९७.२५ 1793.04 १.०५ २०७४.०३.३० म्याद बाँकी ५ बर्ष   
६५ नडाह  सप्तकोशी बराहक्षेत्र नगरपालिका -७ SUN/NA/52/01 १०३.०२ १८८१ १० १३ 23 २१५.६२ ८६८.२५ 1083.87 ३.५४ २०७४.०५.२९ म्याद बाँकी ५ बर्ष   
६६ पाँचकन्या मुर्मे धरान उप महानगरपालिका -१४ १४ SUN/PA/03/13 १३२.०० १३५ 13 ३६१.६५ १९५६.१४ 2317.79 ०.७३ २०७४.०४.३० म्याद बाँकी ५ बर्ष   
६७ बराह  पंखवती  बराहक्षेत्र नगरपालिका -१ SUN/CH/52/15 १५३.३७ १२० 11 ३६४८.११ १७९८.१६ 5446.27 ५.५६ २०७४.१२.०६ म्याद बाँकी ५ बर्ष   
६८ नडाह  कालिन्द्र  बराहक्षेत्र नगरपालिका -३ SUN/NA/52/02 १८९.२३ १७९७ १४ 17 १०९९.१९ ७११.५ 1810.69 ०.०९ २०७४.१२.२९ म्याद बाँकी ५ बर्ष   
    जम्मा       ९८२९.१९ ३४४२२       ३७८८६ ३०४२४ ६८३१० ३४३.८२        


डाउनलोड