Top

नारा : "स्वच्छ र समक्ष निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन"- निजामती दिवस २०७८

Phone :
025560178
Mail :
sundfo@dof.gov.np
आ.ब.२०७०/७१ देखी २०७५/०७६ सम्मको बिरुवा उत्पादनको विवरण > तथ्याङ्गक >आ.ब.२०७०/७१ देखी २०७५/०७६ सम्मको बिरुवा उत्पादनको विवरण

 

बिरुवा उत्पादन तथा लागतको विवरण 
क्र.स. आ.ब. उत्पादन भएको बिरुवा(गोटा) लागत रु. कैफियत 
२०७०/०७१ ४८१००० ३८३००००.०  
२०७१/०७२ ५०२००० ४४६८०००.०  
२०७२/०७३ ८५०००० ६७५००००.०  
२०७३/०७४ ७५०००० ६२०००००.०  
२०७४/०७५ ४००००० ३६०००००.०  
२०७५/०७६ ३७४२४० ३२५५०००.०  
१८६५२३ ३४०९०००.० बहुबर्षिय 
जम्मा  ३५४३७६३ ३१५१२०००.०  


डाउनलोड