Top

नारा : "स्वच्छ र समक्ष निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन"- निजामती दिवस २०७८

Phone :
025560178
Mail :
sundfo@dof.gov.np
आ.ब.२०७०/७१ देखी २०७५/०७६ सम्मको काठ दाउरा उत्पादन बिक्रि र मौज्दातको विवरण > तथ्याङ्गक >आ.ब.२०७०/७१ देखी २०७५/०७६ सम्मको काठ दाउरा उत्पादन बिक्रि र मौज्दातको विवरण

काठ दाउरा उत्पादन, बिक्रि र मौज्दातको विवरण        काठ घ.फि.,दाउरा चट्टा र रकम रु.मा 
आ.ब. गत आ.ब.को मौज्दात  यस आ.ब.को उत्पादन  कूल जम्मा  कूल बिक्रि  मौज्दात  प्राप्त राजश्व रकम 
काठ  दाउरा  काठ  दाउरा  काठ  दाउरा  काठ  दाउरा  काठ  दाउरा 
२०७०/०७१ १०५५२.०६ ०. १९१७.८८ ०. १२४६९.९४ ०. १९१४.२ ०. १०५५५.७४ ०. २०६७६८५.७
२०७१/०७२ १०५५५.७४ ०. ३३८७.९१ ०. १३९४३.६५ ०. ५१७.६३ ०. १३४२६.०२ ०. ५५४१८२.२
२०७२/०७३ १३४२६.०२ ०. ३१५२६.०१ ८.२५ ४४९५२.०३ ८.२५ २९८६६.९६ ४. १५०८५.०७ ४.२५ १९१०७५७९.
२०७३/०७४ १५०८५.०७ ४.२५ ६१०२९.९७ २०.२५ ७६११५.०४ २४.५ २७१७२. १०.२५ ४८९४३.०४ १४.२५ २१९९६६५३.
२०७४/०७५ ४८९४२.३४ १४.२५ ४५८७७.२२ ६६.५ ९४८१९.५६ ८०.७५ ४५९१७.१५ ४९.७५ ४८९०२.४१ ३१. २९५७६६४४.५
२०७५/०७६ ४८९०२.४१ ३१. ५९९५९.४३ १४३. १०८८६१.८४ १७४. ७९०६८.१४ ५८.५ २९७९३.७ ११५.५ ६६५१४४५७.१

 


डाउनलोड